معرفی

مشخصات فردی

نعمت طالبی گلین قشلاقی

نام - نام خانوادگی : نعمت   طالبی گلین قشلاقی

پست الکترونیکی : nemat-talebi@azad.ac.ir;n_talebi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق - قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق - قدرت

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372

نعمت طالبی گلین قشلاقی
نعمت طالبی گلین قشلاقی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^